logo

חברי הוועד הארצי של האגודה

יו"ר: ישראל זיירמן שלח דוא"ל
מזכיר: יהודה בורוביק

שלח דוא"ל

   

גזבר: עמנואל בלאס שלח דוא"ל
  אברהם ברוט שלח דוא"ל
בן קשלס

שלח דוא"ל

מאיר פדר

שלח דוא"ל

 

 


ועדת-משנה מזכירות: יהודה בורוביק, מאיר פדר
ועדת-משנה קשרים בינלאומיים:  
ועדת-משנה הרצאות:  
ועדת-משנה גזברות:  
ועדת ביקורת: הלל אבני, משה קולט