logo

הצטרפות לאגודה

דמי החברות השנתיים באגודה:
200 ש"ח לחבר העובד באופן קבוע, 125 ש"ח לגמלאי. חברות בחינם לסטודנטים וחיילים בשירות סדיר.
דמי החברות האלה מוחזרים במלואם על-ידי המעסיקים הגדולים, או ניתנים למימון מקרן ההשתלמות.

כדי להירשם:
יש למלא את הטופס ולשלוח אותו אלקטרונית דרך האתר.
לאחר בדיקת הפרטים האישיים ואישור המועמדות, נשלח לך בדואר אלקטרוני הודעה לתשלום.

טופס בקשה לחברות:

פרטים אישיים:

שם משפחה:

שם משפחה באנגלית:

שם פרטי:

שם פרטי באנגלית:

כתובת מלאה:

דואר אלקטרוני:

טלפון בבית:

טלפון בעבודה:

פקס:

נייד:

תאריך לידה:

ארץ לידה:

תאריך עלייה:

מצב משפחתי:

מס' תעודת זהות:

 

 

מקום עבודה:

מס' מחלקה:

מס' אישי:

תפקיד:

השכלה כללית ומקצועית:

תיכון/מקצועי:

מגמה:

שנת סיום:


מוסד השכלה גבוהה (I)

מוסד השכלה:

פקולטה:

משנת:

עד שנת:

תואר:


מוסד השכלה גבוהה (II)

מוסד השכלה:

פקולטה:

משנת:

עד שנת:

תואר:


מוסד השכלה גבוהה (III)

מוסד השכלה:

פקולטה:

משנת:

עד שנת:

תואר:


מוסד השכלה גבוהה (IV)

מוסד השכלה:

פקולטה:

משנת:

עד שנת:

תואר:


ניסיון מקצועי:

(I) מקום עבודה

חברה:

תפקיד:

משנת:

עד שנת:

(I) מקום עבודה

חברה:

תפקיד:

משנת:

עד שנת:

(III) מקום עבודה

חברה:

תפקיד:

משנת:

עד שנת:

חברות באגודות מקצועיות:

שם האגודה:

מדינת האגודה:

הצהרת המועמד:

הנני מצהיר בזה שבהיכנסי לאגודה אנהג לפי חוקיה ואעשה כמיטב יכולתי לקידום מטרותיה.

תאריך נוכחי: